Procesy zarządzania – odpowiedzialności naczelnego kierownictwa

Procesy zarządzania opisują metody kontrolowania i zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystywane przez kierownictwo KAESER KOMPRESSOREN SE, a także planowanie zasobów ludzkich oraz zasady stosowania i przestrzeganie przepisów prawnych.

W tym celu przeprowadzane są regularnie kontrole jakości (audyty). Na podstawie wyników tych wewnętrznych kontroli jakości, reakcji i informacji zwrotnych od klientów, danych statystycznych oraz podjętych działań korygujących i zapobiegawczych kierownictwo ocenia IMS pod kątem:

  • przydatności,
  • zasadności,
  • skuteczności.

Wyniki oceny kierownictwa prowadzą do podjęcia kroków korygujących i są podstawą nowych celów, udoskonalania procedur i produktów (ciągły proces udoskonalania jako instrument IMS) oraz do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych.

Pracownicy kontaktują się z kierownikami działów/oddziałów i wyznaczonymi przedstawicielami IMS odpowiedzialnymi za zapewnienie:

  • stosowania uzgodnień zapisanych w polityce korporacyjnej,
  • zrozumienia, przestrzegania i realizacji celów związanych z jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy i polityką energetyczną na wszystkich płaszczyznach przedsiębiorstwa poprzez stworzenie koniecznych warunków ramowych
  • pracy zgodnie z instrukcjami wewnątrz wprowadzonych procesów oraz
  • wprowadzania do systemu wszystkich koniecznych udoskonaleń.

Przedstawiciele M.Sys w spółkach zależnych podlegają kierownikowi M.Sys, który odpowiada bezpośrednio przed kierownictwem przedsiębiorstwa.