Procesy zarządzania – odpowiedzialności kierownictwa

Procesy zarządzania opisują metody kontrolowania i zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystywane przez kierownictwo KAESER KOMPRESSOREN, a także planowanie zasobów oraz zasady stosowania i przestrzeganie przepisów prawnych.

W tym celu przeprowadzane są regularnie kontrole jakości (audyty). Na podstawie uzyskanych wyników, reakcji i informacji zwrotnych od klientów, danych statystycznych oraz podjętych działań korygujących i zapobiegawczych kierownictwo ocenia Zintegrowany System Zarządzania (IMS) pod kątem:

  • przydatności,
  • zasadności,
  • skuteczności.

Wyniki oceny kierownictwa prowadzą do podjęcia kroków korygujących i są podstawą wyznaczenia nowych celów, udoskonalania procedur i produktów (ciągły proces udoskonalania jako instrument IMS) oraz do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych.

Pracownicy kontaktują się z kierownikami działów/oddziałów i wyznaczonymi przedstawicielami IMS odpowiedzialnymi za zapewnienie:

  • stosowania uzgodnień zapisanych w polityce korporacyjnej,
  • zrozumienia, przestrzegania i realizacji celów związanych z jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy i polityką energetyczną na wszystkich płaszczyznach przedsiębiorstwa poprzez stworzenie koniecznych warunków ramowych pracy zgodnie z instrukcjami wewnątrz wprowadzonych procesów oraz
  • wprowadzania do systemu wszystkich koniecznych udoskonaleń.

Przedstawiciele M.Sys w spółkach zależnych podlegają kierownikowi M.Sys, który odpowiada bezpośrednio przed kierownictwem przedsiębiorstwa.