Procesy zarządzania – odpowiedzialności naczelnego kierownictwa

Procesy zarządzania opisują sposób kontrolowania i zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystywany przez kierownictwo KAESER KOMPRESSOREN, jak zasoby ludzkie są planowane oraz jak jest zapewnione przestrzeganie przepisów prawnych. Powyższe cele osiąga się dzięki wdrożeniu systemu QUSEM, ciągłemu doskonaleniu tego systemu i zapewnianiu jego efektywności dzięki dostępności koniecznych zasobów.

W tym celu przeprowadzane są regularnie kontrole jakości (audyty). Wyniki tych wewnętrznych kontroli jakości, reakcje i informacje zwrotne od klientów, dane statystyczne oraz podjęte działania korygujące i zapobiegawcze są oceniane przez kierownictwo pod kątem:

  • przydatności,
  • zasadności,
  • efektywności.

Wyniki przeglądu kierownictwa prowadzą do podjęcia kroków, mających na celu udoskonalenie procedur i produktów oraz ograniczenie zużycia zasobów naturalnych.

Pracownicy kontaktują się z kierownikami działów i wyznaczonymi przedstawicielami QUSEM odpowiedzialnymi za zapewnienie:

  • przestrzegania wymagań określonych w Polityce korporacyjnej,
  • zrozumienia, przestrzegania i realizacji celów (dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz energii) na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do ich osiągnięcia,
  • realizacji procesów zgodnie z instrukcjami,
  • wprowadzenia wszystkich niezbędnych udoskonaleń systemu.