Pomiary, analizy i udoskonalenia

Jakość procesu

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który funkcjonuje w naszej firmie, wyodrębnione zostały procesy zarządzania, wsparcia, główne oraz pomiary, analizy i udoskonalenia. Nasze działania w tym zakresie koncentrują się na zapewnieniu jakości procesu, za pośrednictwem analizy statystycznej danych. Każdy z procesów jest szczegółowo badany oraz oceniany pod względem potencjalnych ryzyk i szans.  W przypadku jakichkolwiek odchyleń w przebiegu procesu wdrażane są działania korygujące oraz zapobiegawcze. Mają one na celu usprawnić proces oraz wyeliminować potencjalne odstępstwa od normy w przyszłości. Skuteczność tych działań również poddawana jest ocenie oraz analizie. Naszym celem jest zapewnienie płynności przebiegu procesu oraz ciągłe jego doskonalenie. 

Pomiary, analizy i udoskonalenia

Kategoria „Pomiary, analizy i udoskonalenia procesu” obejmuje te procesy w ramach działalności przedsiębiorstwa, które opisują nasz sposób kontroli jakości produktów oraz zapewniania i ciągłego doskonalenia jakości naszych procedur wewnętrznych. Ponadto, opisuje metody pomiaru poziomu zadowolenia klientów oraz monitorowania, pomiaru i analizy zasad polityki w ustalonych odstępach czasu.

Jakość produktu

Zapewniamy jakość produktu dzięki planowaniu koniecznych kontroli zgodnie z określonymi kryteriami, poprzez kontrolę wyprodukowanych części, zestawów oraz kompletnych maszyn zgodnie z instrukcjami kontrolnymi oraz poprzez usuwanie wadliwych produktów z linii produkcyjnej w celu dokładniejszego zbadania braku zgodności.

Ocena zadowolenia klienta

Jednym z kluczowych czynników wpływających pozytywnie na rozwój przedsiębiorstwa jest satysfakcja klienta z oferowanych usług i produktów. W korporacyjnym procesie oceny zadowolenia klienta poznajemy opinie w odniesieniu do przedstawionej oferty, realizacji zamówienia, oceny inspekcji oraz naprawy serwisowej. Zebrane opinie pozwalają nam na usprawnienie działania procesów oraz przyczyniają się do ciągłego doskonalenia w zakresie obsługi klienta. Poznajemy potrzeby naszych odbiorców, a w konsekwencji podejmujemy działania mające zmierzać do zaspokojenia, a nawet przewyższenia ich oczekiwań. Pozyskiwanie opinii od naszych klientów pozwala nam na budowanie długotrwałych, obopólnie korzystnych relacji biznesowych.